HCM - Khoá chống trộm Litech Smart Key sk-5000 - Chống trộm an toàn.Chống cướp hiệu quả

Thảo luận trong 'Phụ tùng xe 2 bánh' bắt đầu bởi Quoc My, 10/4/13.

 1. Quoc My

  Quoc My Guest

  Công Ty TNHHMỸ QUỐC

  98 An Dương Vương P9, Q5 HCM


  Trc tiên M
  [FONT=&amp]ỹ[/FONT] Qu[FONT=&amp]ố[/FONT]c xin chân thành c[FONT=&amp]ả[/FONT]m [FONT=&amp]ơ[/FONT]n ae 5giay đã [FONT=&amp]ủ[/FONT]ng h[FONT=&amp]ộ[/FONT] M[FONT=&amp]ỹ[/FONT] Qu[FONT=&amp]ố[/FONT]c trong time v[FONT=&amp]ừ[/FONT]a qua.
  Nh
  [FONT=&amp]ư[/FONT] r[FONT=&amp]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&amp]ề[/FONT]u ACE đã bi[FONT=&amp]ế[/FONT]t,hi[FONT=&amp]ệ[/FONT]n nay trên th[FONT=&amp]ị[/FONT] tr[FONT=&amp]ườ[/FONT]ng có r[FONT=&amp]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&amp]ề[/FONT]u ch[FONT=&amp]ủ[/FONT]ng lo[FONT=&amp]ạ[/FONT]i khóa ch[FONT=&amp]ố[/FONT]ng tr[FONT=&amp]ộ[/FONT]m b[FONT=&amp]ả[/FONT]o v[FONT=&amp]ệ[/FONT] xe máy trong th[FONT=&amp]ờ[/FONT]i bu[FONT=&amp]ổ[/FONT]i mà tr[FONT=&amp]ộ[/FONT]m c[FONT=&amp]ướ[/FONT]p ngày càng nhi[FONT=&amp]ề[/FONT]u và ph[FONT=&amp]ứ[/FONT]c t[FONT=&amp]ạ[/FONT]p.và gi[FONT=&amp]ữ[/FONT]a r[FONT=&amp]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&amp]ề[/FONT]u lo[FONT=&amp]ạ[/FONT]i khóa ch[FONT=&amp]ố[/FONT]ng tr[FONT=&amp]ộ[/FONT]m thì Smart Key v[FONT=&amp]ẫ[/FONT]n có đc th[FONT=&amp]ị[/FONT] tr[FONT=&amp]ườ[/FONT]ng riêng,nh[FONT=&amp]ữ[/FONT]ng khách hàng quen thu[FONT=&amp]ộ[/FONT]c,nh[FONT=&amp]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i đã t[FONT=&amp]ừ[/FONT]ng dùng và cu[FONT=&amp]ố[/FONT]n hút nh[FONT=&amp]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i ch[FONT=&amp]ư[/FONT]a s[FONT=&amp]ử[/FONT] d[FONT=&amp]ụ[/FONT]ng.
  Nói đ
  [FONT=&amp]ế[/FONT]n công d[FONT=&amp]ụ[/FONT]ng và ch[FONT=&amp]ứ[/FONT]c năng c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a SK thì ch[FONT=&amp]ắ[/FONT]c ko c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n ph[FONT=&amp]ả[/FONT]i nói nhi[FONT=&amp]ề[/FONT]u,vì hi[FONT=&amp]ệ[/FONT]n nay thì nó cũng đã rất n[FONT=&amp]ổ[/FONT]i ti[FONT=&amp]ế[/FONT]ng và đc nhiều người biết đến.MQ r[FONT=&amp]ấ[/FONT]t vui m[FONT=&amp]ừ[/FONT]ng vì góp 1 ph[FONT=&amp]ầ[/FONT]n s[FONT=&amp]ứ[/FONT]c vào b[FONT=&amp]ả[/FONT]o v[FONT=&amp]ệ[/FONT] chi[FONT=&amp]ế[/FONT]c x[FONT=&amp]ế[/FONT] iu c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a các ae kh[FONT=&amp]ỏ[/FONT]i s[FONT=&amp]ự[/FONT] li[FONT=&amp]ề[/FONT]u lĩnh và manh đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a nh[FONT=&amp]ữ[/FONT]ng tên tr[FONT=&amp]ộ[/FONT]m c[FONT=&amp]ướ[/FONT]p.và nh[FONT=&amp]ư[/FONT] ae đã bi[FONT=&amp]ế[/FONT]t thì SK đã làm r[FONT=&amp]ấ[/FONT]t t[FONT=&amp]ố[/FONT]t công vi[FONT=&amp]ệ[/FONT]c này và nhi[FONT=&amp]ề[/FONT]u ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i ko b[FONT=&amp]ị[/FONT] m[FONT=&amp]ấ[/FONT]t xe là v[FONT=&amp]ậ[/FONT]y.

  Sau nhi
  [FONT=&amp]ề[/FONT]u l[FONT=&amp]ầ[/FONT]n Litech hoàn thi[FONT=&amp]ệ[/FONT]n khóa smart key sk-3000,thì đ[FONT=&amp]ế[/FONT]n nay fai nói nó v[FONT=&amp]ẫ[/FONT]n là thi[FONT=&amp]ế[/FONT]t b[FONT=&amp]ị[/FONT] ch[FONT=&amp]ố[/FONT]ng tr[FONT=&amp]ộ[/FONT]m hoàn ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT]nh và tuy[FONT=&amp]ệ[/FONT]t v[FONT=&amp]ờ[/FONT]i v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i đ[FONT=&amp]ộ[/FONT][FONT=&amp]ổ[/FONT]n đ[FONT=&amp]ị[/FONT]nh và đ[FONT=&amp]ộ[/FONT] b[FONT=&amp]ề[/FONT]n c[FONT=&amp]ự[/FONT]c cao.
  Và trong 1 time dài nghiên c
  [FONT=&amp]ứ[/FONT]u sau khi t[FONT=&amp]ổ[/FONT]ng h[FONT=&amp]ợ[/FONT]p m[FONT=&amp]ọ[/FONT]i ý ki[FONT=&amp]ế[/FONT]n đóng góp c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a nhi[FONT=&amp]ề[/FONT]u khách hàng,Litech đã cho ra đ[FONT=&amp]ờ[/FONT]i 1 dòng s[FONT=&amp]ả[/FONT]n ph[FONT=&amp]ẩ[/FONT]m m[FONT=&amp]ớ[/FONT]i v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i tính năng và công ngh[FONT=&amp]ệ[/FONT] tiên ti[FONT=&amp]ế[/FONT]n nh[FONT=&amp]ấ[/FONT]t hi[FONT=&amp]ệ[/FONT]n nay,đó là Smart key SK-5000  Nh
  [FONT=&amp]ư[/FONT] ae đã t[FONT=&amp]ừ[/FONT]ng s[FONT=&amp]ử[/FONT] d[FONT=&amp]ụ[/FONT]ng qua sk-3000 thì ae bi[FONT=&amp]ế[/FONT]t r[FONT=&amp]ằ[/FONT]ng m[FONT=&amp]ỗ[/FONT]i khi mu[FONT=&amp]ố[/FONT]n kh[FONT=&amp]ở[/FONT]i đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng đc xe thì chta fai đ[FONT=&amp]ư[/FONT]a con chip t[FONT=&amp]ừ[/FONT] vào thiết bị nhận biết đc l[FONT=&amp]ắ[/FONT]p đ[FONT=&amp]ặ[/FONT]t trong xe đ[FONT=&amp]ể[/FONT] nó có th[FONT=&amp]ể[/FONT] gi[FONT=&amp]ả[/FONT]i mã.và kho[FONT=&amp]ả[/FONT]ng cách t[FONT=&amp]ừ[/FONT] m[FONT=&amp]ắ[/FONT]t đ[FONT=&amp]ọ[/FONT]c v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i chip là trong kho[FONT=&amp]ả[/FONT]ng 3-5cm.vì n[FONT=&amp]ế[/FONT]u nh[FONT=&amp]ư[/FONT] có chìa khóa zin mà ko đ[FONT=&amp]ư[/FONT]a chip vào đ[FONT=&amp]ể[/FONT] nó gi[FONT=&amp]ả[/FONT]i mã thì xe c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a ae s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] ko th[FONT=&amp]ể[/FONT] kh[FONT=&amp]ở[/FONT]i đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng đc và kho[FONT=&amp]ả[/FONT]ng ch[FONT=&amp]ừ[/FONT]ng 5-7s thì xe s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] báo đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng ngay.và khi xe đang kh[FONT=&amp]ở[/FONT]i đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng,ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n mình t[FONT=&amp]ắ[/FONT]t máy xe là SK s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] t[FONT=&amp]ự[/FONT] đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng khóa xe l[FONT=&amp]ạ[/FONT]i ngay.vì th[FONT=&amp]ế[/FONT] mà sk có th[FONT=&amp]ể[/FONT] ch[FONT=&amp]ố[/FONT]ng l[FONT=&amp]ạ[/FONT]i đc nh[FONT=&amp]ữ[/FONT]ng cây đo[FONT=&amp]ả[/FONT]n và chìa khóa v[FONT=&amp]ạ[/FONT]n năng là v[FONT=&amp]ậ[/FONT]y.  còn t
  ính năng mới của SK-5000 là gì??nó có nh[FONT=&amp]ữ[/FONT]ng đi[FONT=&amp]ể[/FONT]m gì h[FONT=&amp]ơ[/FONT]n và ko h[FONT=&amp]ơ[/FONT]n sk-3000???

  N
  [FONT=&amp]ế[/FONT]u nh[FONT=&amp]ư[/FONT] ae có nghiên c[FONT=&amp]ứ[/FONT]u v[FONT=&amp]ề[/FONT] xe h[FONT=&amp]ơ[/FONT]i thì ae bi[FONT=&amp]ế[/FONT]t r[FONT=&amp]ằ[/FONT]ng nh[FONT=&amp]ữ[/FONT]ng chi[FONT=&amp]ế[/FONT]c xe h[FONT=&amp]ơ[/FONT]i đ[FONT=&amp]ờ[/FONT]i m[FONT=&amp]ớ[/FONT]i hi[FONT=&amp]ệ[/FONT]n nay th[FONT=&amp]ườ[/FONT]ng có 1 chìa khóa thông minh theo xe,mà ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n mình đeo trên ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i,khi mình đ[FONT=&amp]ế[/FONT]n g[FONT=&amp]ầ[/FONT]n xe thì có th[FONT=&amp]ể[/FONT] t[FONT=&amp]ự[/FONT] đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng m[FONT=&amp]ở[/FONT] c[FONT=&amp]ử[/FONT]a,kh[FONT=&amp]ở[/FONT]i đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng xe mà ko c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n fai đút chìa khóa vào xe n[FONT=&amp]ữ[/FONT]a.khi mình đi ra kh[FONT=&amp]ỏ[/FONT]i xe thì nó s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] t[FONT=&amp]ự[/FONT] đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng khóa l[FONT=&amp]ạ[/FONT]i.

  SK-5000 cũng dùng chính công ngh
  [FONT=&amp]ệ[/FONT] tiên ti[FONT=&amp]ế[/FONT]n [FONT=&amp]ấ[/FONT]y.t[FONT=&amp]ứ[/FONT]c là b[FONT=&amp]ạ[/FONT]n ko c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n fai rà chip vào m[FONT=&amp]ắ[/FONT]t đ[FONT=&amp]ọ[/FONT]c n[FONT=&amp]ữ[/FONT]a,mà t[FONT=&amp]ự[/FONT] đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng h[FONT=&amp]ệ[/FONT] th[FONT=&amp]ố[/FONT]ng quét trong xe s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] t[FONT=&amp]ự[/FONT] đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng quét và nh[FONT=&amp]ậ[/FONT]n bi[FONT=&amp]ế[/FONT]t chip.nghĩa là b[FONT=&amp]ạ[/FONT]n ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n đ[FONT=&amp]ể[/FONT] chip trong ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i và đ[FONT=&amp]ế[/FONT]n g[FONT=&amp]ầ[/FONT]n xe trong ph[FONT=&amp]ạ[/FONT]m vi bán kính 6-7m thì xe s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] nh[FONT=&amp]ậ[/FONT]n bi[FONT=&amp]ế[/FONT]t và b[FONT=&amp]ạ[/FONT]n có th[FONT=&amp]ể[/FONT] kh[FONT=&amp]ở[/FONT]i đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng xe 1 cách d[FONT=&amp]ễ[/FONT] dàng mà ko c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n fai rà chip.và n[FONT=&amp]ế[/FONT]u b[FONT=&amp]ạ[/FONT]n r[FONT=&amp]ờ[/FONT]i xa xe t[FONT=&amp]ừ[/FONT] ph[FONT=&amp]ạ[/FONT]m vi bán kính 15m trong vòng 13 giây thì nó s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] t[FONT=&amp]ự[/FONT] đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng khóa xe l[FONT=&amp]ạ[/FONT]i.

  SK1 và SK2


  Nguyên t
  [FONT=&amp]ắ[/FONT]c ho[FONT=&amp]ạ[/FONT]t đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a SK-5000:
  1)khi xe b
  [FONT=&amp]ạ[/FONT]n đang [FONT=&amp]ở[/FONT] ch[FONT=&amp]ế[/FONT] đ[FONT=&amp]ộ[/FONT] OFF (t[FONT=&amp]ứ[/FONT]c là xe ko kh[FONT=&amp]ở[/FONT]i đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng) thì ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n b[FONT=&amp]ạ[/FONT]n t[FONT=&amp]ớ[/FONT]i g[FONT=&amp]ầ[/FONT]n xe (chip sk trong ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i b[FONT=&amp]ạ[/FONT]n) trong ph[FONT=&amp]ạ[/FONT]m vi bán kính 6-7m thì nó s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] t[FONT=&amp]ự[/FONT] nh[FONT=&amp]ậ[/FONT]n bi[FONT=&amp]ế[/FONT]t và b[FONT=&amp]ạ[/FONT]n có th[FONT=&amp]ể[/FONT] kh[FONT=&amp]ở[/FONT]i đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng đc xe d[FONT=&amp]ễ[/FONT] dàng nh[FONT=&amp]ư[/FONT] xe bình th[FONT=&amp]ườ[/FONT]ng mà ko c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n fai ra chip n[FONT=&amp]ữ[/FONT]a.
  2)khi xe b
  [FONT=&amp]ạ[/FONT]n đang [FONT=&amp]ở[/FONT] ch[FONT=&amp]ế[/FONT] đ[FONT=&amp]ộ[/FONT] ON (t[FONT=&amp]ứ[/FONT]c là xe đang n[FONT=&amp]ổ[/FONT] máy) thì ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n b[FONT=&amp]ạ[/FONT]n r[FONT=&amp]ờ[/FONT]i xa xe bán kính kho[FONT=&amp]ả[/FONT]ng 15m trong vòng 13 giây thì xe s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] t[FONT=&amp]ự[/FONT] đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng t[FONT=&amp]ắ[/FONT]t máy ngay và báo đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng cho dù chìa khóa v[FONT=&amp]ẫ[/FONT]n còn c[FONT=&amp]ắ[/FONT]m [FONT=&amp]ở[/FONT] trên xe và b[FONT=&amp]ạ[/FONT]n cũng ko th[FONT=&amp]ể[/FONT] kh[FONT=&amp]ở[/FONT]i đ[FONT=&amp]ộ[/FONT]ng l[FONT=&amp]ạ[/FONT]i đc n[FONT=&amp]ữ[/FONT]a n[FONT=&amp]ế[/FONT]u ko có chip.
  Vì h
  [FONT=&amp]ệ[/FONT] th[FONT=&amp]ố[/FONT]ng trong xe c[FONT=&amp]ứ[/FONT] cách 13 giây nó s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] quét 1 l[FONT=&amp]ầ[/FONT]n xem chip có n[FONT=&amp]ằ[/FONT]m trong bán kính nhận biết hay ko.

  Phải nói rằng đây là thiết bị chống cướp cực kì hiệu quả bên cạnh tính năng chống trộm như đã có trên sk-3000.khi bạn đang đi xe,nếu bị cướp tấn công bất ngờ và giựt đc xe chạy,thì bạn cứ việc để cho nó lấy xe chạy,chỉ cần chip SK nằm trong người bạn thì nó sẽ tự động khoá xe lại và báo động khi chip đi ra khỏi vùng nhận biết mà ko cần bất kì 1 thao tác nào cả.chỉ việc ngồi đó đợi nghe tiếng báo động và tới lấy xe lại thôi.

  Khác biệt giữa sk1 và sk2 là sk2 chip bự hơn sk1,và sk2 dùng pin.nên khi hết pin thì bạn fai thay pin.nhưng viên pin của sk2 rất lâu,fai hơn 1 năm thì nó mới hết,và khi gần hết pin thì đèn Led trên chip sẽ phát sáng để báo hiệu cho ta biết.

  độ dày của SK1 và SK2


  Giá: 1tr390n (bao lắp đặt)
  Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

  Cám ơn ae đã nhiệt tình ủng hộ mình nhé.

   

Chia sẻ trang này